Last van een bedrijf

ARAG helpt je verder!

Een bedrijf in je buurt veroorzaakt geluidsoverlast. Maar hoeveel geluid mag een bedrijf eigenlijk produceren? Bij wie kun je melden dat je overlast ervaart? En wat kun je zelf doen? Bekijk hier onze tips en meer informatie.

Wat zijn de mogelijkheden?

Ga het gesprek aan met het bedrijf

Als overlast wordt ervaren van een bedrijf is het verstandig om eerst in gesprek te gaan met het bedrijf. In de praktijk blijkt dat daarmee vaak problemen kunnen worden opgelost. Het bedrijf is zich bijvoorbeeld niet altijd bewust van de overlast die wordt ervaren. Door de overlast bespreekbaar te maken kunnen vaak door eenvoudige aanpassingen de overlast worden beperkt.

Tips

1. Bereid het gesprek goed voor.
2. Omschrijf de overlast duidelijk.
3. Geef aan in welke mate en wanneer de overlast plaatsvindt.
4. Geef aan op welke manier je denkt dat het probleem kan worden opgelost of verbeterd.


Geluidsnormen bedrijven

In de omgevingsvergunning* staan de geluidvoorschriften waaraan een bedrijf moet voldoen. Met deze voorschriften moet geluidsoverlast worden voorkomen of beperkt. Er zijn voorschriften opgenomen over de geluidbelasting in decibellen dB(A) die het bedrijf aan de gevel van de dichtstbijzijnde woning mag veroorzaken.

Bedrijven die niet vergunningplichtig zijn, moeten meestal voldoen aan algemene regels. In de ‘Wet geluidhinder’ staan regels voor industrielawaai. Er is bijvoorbeeld geregeld hoeveel geluid bedrijven op een industrieterrein mogen maken. Voor bedrijven op andere plekken staan de regels in het ‘Activiteitenbesluit’.

*Je kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van je gemeente of via Omgevingsloket online.

Melden van geluidsoverlast bedrijf

Als je er alles aan hebt gedaan om er met je buren uit te komen, maar dit heeft niet gewerkt, dan kan je je probleem voorleggen aan de rechter. In de video op rechtspraak.nl wordt stap voor stap uitgelegd wat het verloop is van een gerechtelijke procedure.

Je kunt de overlast ook 24/7 melden bij de Milieuklachtentelefoon op 0800 – 022 5510.


Meestgestelde vragen

Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?
+

Er wordt onderscheid gemaakt in de dagperiode (7.00 – 19.00 uur), avondperiode (29.00 uur – 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 uur – 07.00 uur). In de avond en nacht gelden strengere normen. Deze normen zijn terug te vinden in de vergunning van het bedrijf. In het algemeen geldt dat er binnenshuis maximaal een geluidsniveau van 35 db(A) wordt gehaald.

Welke maatregelen worden getroffen door de gemeente om de overlast te beperken?
+

1. Na een klacht of melding van geluidoverlast wordt eerst door de gemeente onderzocht wat de bron van de klacht is.
2. Indien nodig wordt het geluidsniveau ter plekke gemeten.
3. Als uit de metingen blijkt dat de voorschriften uit een vergunning of melding zijn overtreden, start de gemeente een handhavingstraject. Dat betekent dat het bedrijf wordt opgedragen maatregelen te nemen om toekomstige overlast te voorkomen.

Kom ik in aanmerking voor isolatiemaatregelen?
+

Nee, de overheid geeft geen subsidie op maatregelen die de bedoeling hebben geluidsoverlast te bestrijden.